EN HE

תנאי שימוש

 

 


קבלת תנאי השימוש

שימוש באתר זה www.headstart.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") על ידך  -משתמש הקצה ("משתמש הקצה") הצעת מוצרים ו/או שירותים למכירה קבוצתית ("יוצר"), קניית המוצרים ו/או השרותים דרך האתר ("תומך"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי הדסטארט ג.מ.מ בע"מ ח.פ. 514649524 שכתובתה רחוב האסיף 8, הדר-עם ("הדסטארט").

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלםוכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד הדסטארט, האתר, בעלי האתר, מנהלי הדסטרט, דריקטורים בהדסטארט, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הדסטארט על פי תנאי השימוש .

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את הדסטארט כלפי מבצעי הפעולות באתר.

הדסטארט שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעתעל פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו  לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים .

 

א. השימוש באתר

.1 כללי

.1.1 האתר מופעל על ידי הדסטארט ומספק שירות מקוון(On-line)  ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי פרסום ושיווק לפרויקט ותיווך לביצוע עסקאות קבוצתיות בין יוצר פרויקט ("היוצר") לקבוצת קונים ("תומכים").

.1.2 הדסטארט מאפשרת באתרה, בין השאר, מכירת תשורות משתנות בשיטת המכירה הקבוצתית, אשר באחריות היוצר לספקם לתומכים במקרה והעסקה יצאה לפועל.

.1.3 למען הסר ספק, הדסטארט אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מהיוצר באמצעות קניה ("תמיכה") על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה הקבוצתית.

.1.4 המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מיוצר ניתן להשתמש בשרותי הדסטארט לרכישה קבוצתית מוצעים על ידי היוצרים השונים ולא על ידי הדסטארט.

.1.5 הדסטארט מעמידה לרשות יוצרים את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות בהדסטארט כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בהדסטארט כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

.1.6 תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

.1.7 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

.1.8 משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

.1.9 משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת הדסטארט, ושהדסטארט לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהדסטארט וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בהדסטארט, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את הדסטארט בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

.1.10 להדסטארט תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. הדסטארט רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

.1.11 אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

.2 שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

.2.1 הדסטארט שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

.2.2 במידה והדסטארט תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הדסטארט תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל הדסטארט ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

.2.3 כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

.2.4 השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב בהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

.2.5 אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

.3 ציוד

משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. הדסטארט לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

.4 כללי התנהגות למשתמש הקצה

.4.1 האתר הינו קניינה הפרטי של הדסטארט. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

.4.2 הדסטארט דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

.4.3 משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים לרבות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של הדסטארט בכתב ומראש.

.4.4 כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הדסטארט מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.

.4.5 משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, מישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בהדסטארט. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של הדסטארט ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הדסטארט.

.5 הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר

.5.1 רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

.5.2 הדסטארט רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

.5.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הדסטארט רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהדסטארט לרבות הפרת סעיף 6 בדבר קניין רוחני, או הפוגע או העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות יוצרים ותומכים; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 . .6 קניין רוחניזכויות יוצרים וסימני מסחר

.6.1 כל דבר באתר הוא רכוש הקניין הבלעדי של הדסטארט או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהדסטארט, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

.6.2 האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהדסטארט או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהדסטארט (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של הדסטארט המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של הדסטארט.

.6.3 משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) פרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

6.4.על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן להדסטארט זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק להדסטארט את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של הדסטארט וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הדסטארט.
כל זה למטרה אחת בלבד והיא לפרסם ולשווק את הפרויקטים ללא קבלת אישור מהיזמים, אין בכוונת החברה ללפגוע בקיניין הרוחני של היזמים

6.5.על אף האמור בסעיף 6.4, מרגע והעלה משתמש קצה חומר אל אתר הדסטארט הוא אינו מורשה להעביר חומרים אלו לידי אתרים אחרים העוסקים בגיוס הון מקהל. איסור חשיפת חומר לאתרי גיוס מקהל אחרים חל גם על כל התקשרות שנעשתה בין משתמש הקצה אל הדסטארט או כל מי מטעמה לרבות עצות, שיטות, וסודות מסחריים של הדסטארט הנוגעים לגיוס הון מקהל. (כל זה בזמן שלאותו יזם כבר יש פרוקיט פעיל באתר הדסטארט בלבד.)

 

.7 היעדר אחריות

.7.1משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. הדסטארט, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלוא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיובטחו לתספוק באמצעות האתר.

.7.2 הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE" . הדסטארט מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קניניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

.7.3 הדסטארט אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, לאספקתם, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

.7.4 המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היוצרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, עידוד לתמיכה בהם וכיו''ב .

.7.5 הדסטארט לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך בקמפיין למימון פרויקט ו/או תמיכתך בפרויקט לא התקבלה )מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה .

.7.6 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .

.7.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל הדסטארט לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

.8 הגבלת אחריות

בשום מקרה, הדסטארט לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

בשום מקרה, חבותה ואחריותה של הדסטארט, בשל הצעה למימון פרויקט ו/או בקשר אליו, לרבות קניית מוצרים ו/או שרותים הקשורים אליו, לא תהיה גבוהה, מהסכומים ששולמו להדסטארט על ידי משתמש הקצה בגין אותו קמפיין, וסך האחריות והחבות הכוללת של הדסטארט הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד הדסטארט.

.9 בקרה, פיקוח ומעקב

להדסטארט תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי הדסטארט, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדסטארט תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר הדסטארט סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

.10 פרטיות

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. הדסטארט אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן הדסטארט מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה להדסטארט את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של הדסטארט.

.11 הענקת רישיון

על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן להדסטארט רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .

.12 שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את הדסטארט ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם היוצר ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את הדסטארט מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של היוצר, לכל פעולה של היוצר, לרבות כשל של היוצר לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של היוצר לקיים את תנאי המכירה ואספקת המוצר ו/או השירותים, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

.13 ביטול הסכם זה

הדסטארט רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ו 12.

.14 סימני מסחר

"הדסטארט" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "הדסטארט", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של הדסטארט בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

.15 תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים

כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי הדסטארט ולהדסטארט לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

הדסטארט לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, הדסטארט לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של הדסטארט לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. הדסטארט אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוכע לכך רובצים עליו. הדסטארט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

.16 משלוח הודעות על ידי הדסטארט ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, הדסטארט חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת להדסטארט עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת להדסטארט ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של הדסטארט בכתובת הדואר האלקטרוני info@headstart.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהדסטארט ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים במייל מסודר מהחברה.

ב. תשורות ותשלומים

.17 התשורות- כללי

כל המוצרים ו/או השרותים המוצאים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם הדסטארט ("תשורות" או "תשורה" לפי העניין) הם מוצרים אשר ניתן לרכושם מידי היוצר שמציע אותן. את התשורה ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל תשורה על ידי מתן הצעה לרכישת תשורה על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

הדסטארט מאפשרת לך לרכוש תשורה מידי היוצר בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. היוצר ולא הדסטארט, הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים והיוצר הוא האחראי היחידי לאספקת התשורות שרכשת.

.18 רכישת התשורה

ככל שמדובר ברכישה קבוצתית – הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת תשורות בכמות שלא תפחת מהכמות המסתכמת המינימלית שננקבה לצורך כך. הדסטארט ו/או היוצר באישור הדסטארט, רשאים, אך אינם חייבים, להגדיל או להקטין את הכמות המינמלית במהלך תקופת המכירה הקבוצתית.

רכישת התשורה תקנה למשתמש הקצה שרכש את התשורה זכות חוזית מול היוצר שהציע את התשורה בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של הדסטארט מול אותו יוצר, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת של משתמש הקצה רוכש התשורה מול הדסטארט.

אתה נדרש לפתוח חשבון בהדסטארט כדי שהדסטארט תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת התשורות, וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי הדסטארט מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הדסטארט כדוגמת עיון בקניותך בעבר, פרסום תגובות, הצעת קמפייני מימון לפרויקט ומכירת תשורות.

למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי הדסטארט, אנא עיין במדיניות הפרטיות של הדסטארט.

.19 הזכויות שמקנה התשורה

הזכויות שמקנה כל תשורה יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל תשורה, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיפיעו בהצגת העסקה באתר במקומות השונים, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר, תכריע הדסטארט בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב את משתמש הקצה.

.20 המוצרים/השירותים המופיעים באתר

הדסטארט אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. הדסטארט מעמידה לרשות היוצרים את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי היוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המוצרים נמסרים על-ידי היוצרים ובאחריותם. הדסטארט אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על היוצר. הדסטארט אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי היוצר, וממליצה לבדוק את טיב ואמינות היוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של הדסטארט ו/או היוצר בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאים הדסטארט ו/או היוצר באישור הדסטארט, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה .

.21 רישום באתר

בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא. בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או רכישת מוצר ו/או שרות מידי יוצר עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם  שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, הדסטארט תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או ברכישה. להדסטארט, שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/מכירתך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליוצר ו/או להדסטארט ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי הדסטארט הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי הדסטארט ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .

.22 מכירות קבוצתיות באתר

ליד כל מוצר/שירות המופיע באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של היוצר ומחירו כפי שמוצע על ידי היוצר. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי היוצר. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים, וכן לבדוק את אמינותו של היוצר בהקשר אספקת המוצרים. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הרכישה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הרכישה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים שלך: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף ברכישה. למען הסר ספק, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. הדסטארט ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. הדסטארט ו/או היוצר באישור הדסטארט, יהיו רשאים לבטל השתתפות תומך או יוצר במכירה, בין השאר, היה ואותו משתמש הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. הדסטארט שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רישומך. הדסטארט לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. להדסטארט שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר משתמשי הקצה שהגישו הצעה לרכישת במסגרת הקבוצה.

 .23 תשלום

.23.1 המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

.23.2 קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

.23.3 חיוב הלקוח יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. חיוב הלקוח יתבצע כאשר התקיימו התנאים לרכישה קבוצתית, ובפרט הגעה ליעד המכירה שהוצב ע"י יוצר הפרויקט. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, התשורה לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.4 להלן.

23.4. העברת כספים ליוצר

23.4.1.הדסטארט, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של יוצר פרויקט שהסתיים בהצלחה. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של הדסטארט לשנות עמלות אלו ללא עדכון משתמשי הקצה. מתווה העמלות העדכני מופיע כאן.

 23.4.2.מבלי לפגוע בסעיף לעיל, הדסטארט תעביר 80% מכספי התומכים לידי היוצר בתוך חמישה (5) ימי עבודה מיום קבלת הכספים מידי חברת כרטיסי האשראי, ולא לפני ה-10 לחודש בחודש שלאחר סיום הפרויקט (לדוגמה - פרויקט שהסתיים בהצלחה במהלך חודש אוגוסט - בין ה 1 ל -31 - יקבל את הכסף הכי מוקדם ב-10 לספטמבר )

23.4.3.את יתרת התשלום תעביר הדסטארט לידי היוצר לאחר שישים (60) ימים מיום חיוב כרטיסי האשראי, יצויין כי עסקאות שיבוטלו ע"י תומכים יגרעו מתוך יתרת תשלום זו.

23.4.4. על מנת להסדיר את העברת התשלום לפרויקט שגייס בהצלחה את הסכום, על היזם למלא בלשונית "פרטי תשלום" בעמוד הפרויקט את הפרטים הרלוונטים. פרטים שיגיעו לאחר ה-8 לחודש ידחו לחודש לאחר מכן. 

.24 ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

.24.1 ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה דרך הדואר ויכלול את פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי ההזמנה.

.24.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א - 1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי המפרט את פרטי המוצר (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שנקבע למתן השירות.

.24.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים : לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-  1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

.24.4 דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בתשורה ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין התשורה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי תחויב בתשלום מלא בגין השילוח.

.24.5 דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי היוצר או על ידי הדסטארט. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן היוצר והן הדסטארט יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

.24.6 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, הדסטארט לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות היוצר דרך משלוח ולהודיע לו על כך.

.24.7 יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת התשורה בלבד, אך לא לביטול הצעת קמפיין למימון ומכירת מוצרים ו/או שירותים ע"י היוצר. במקרה שכזה, על הדסטארט לא תחול כל אחריות בגין ביטול עסקת המכירה, וכל האחריות להשבת הכספים, כולל הפיצויים הקבועים בחוק, אל התומכים חלה על היוצר. לא תהיה לתומך כל פניה אל הדסטארט במקרה של ביטול ו/או אי קיום העסקה ע"י היוצר וכל תביעותיו יופנו כלפי היוצר בלבד. זאת ועוד, במקרה של ביטול העסקה ע"י היוצר, יחוייב היוצר בסך של הגבוה מבין 500 ש"ח או 3% מסך יעד הגיוס לקמפיין. 

2.4.8 העלאת קמפיין תיתאפשר במסגרת זמנים קבוע של 21 יום עד 90 יום בלבד.

.25 אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורה לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי היוצרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התשורות לגבי המוצר/שירות באתר .

.26 ביטול עסקה על ידי הדסטארט

הדסטארט ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה  (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

.26.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית

.26.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות

.26.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת הדסטארט את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

.26.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית הדסטארט לבטל את הרכישה הספציפית.

.26.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

.26.6 הדסטארט רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

.27 אחריות היוצר

היוצר יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, בקשר עם מימוש התשורה ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של היוצר ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא התשורה. אתה מוותר ומשחרר את הדסטארט מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

 

ג. שונות

.28 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

.29 כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

.30 הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

.31 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הדסטארט לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הדסטארט לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

.32 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

.34 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.